Małrzeństwo rozmawia o rozwodzie
Porady

Rozwód – co jest istotne

Dzisiaj w Polsce rozwodzą się dwie na trzy pary. Gdy jedna lub obie strony decydują się na zakończenie małżeństwa, koniecznym jest złożenie pozwu a także przeprowadzenie postępowania. Na czym ono polega, jak przebiega, z jakimi rodzajami rozwodów możemy mieć do czynienia oraz ile to wszystko kosztuje? Na te pytanie odpowiadamy poniżej. Zapraszamy do lektury.

Artykuł partnera.

Rozwód – co to jest i kiedy udziela go sąd?

Rozwód to prawomocne orzeczenie sądu, który w swoim wyroku stwierdza, że strony (dotychczasowych małżonków) przestaje wiązać węzeł małżeński i nie występuje między nimi już żadna więź. Do najczęściej wskazywanych przyczyn rozwodów zaliczymy różnicę charakterów, brak możliwości porozumienia co do przyszłości a także romans.

Sąd udzieli stronom (małżonkom) rozwodu, jeżeli w toku postępowania uzna, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. W praktyce oznacza to, że przestała istnieć jedna z zasadniczych więzi. Zaliczymy do nich więź uczuciową, fizyczną oraz gospodarczą. Sąd jednak może również odmówić udzielenia rozwodu, jeżeli uzna, że istnieją okoliczności, które uniemożliwiają rozwiązanie małżeństwa. Do najczęściej wskazywanych przez sąd powodów zaliczymy dobro małoletnich dzieci, zasady współżycia społecznego a także sytuację, w której rozwodu żąda osoba winna rozkładowi pożycia małżeńskiego. Sąd również, gdy dostrzeże możliwość porozumienia między małżonkami (stwierdzi, że więzi nie zostały dostatecznie zerwane) może skierować strony na mediację, zawieszając jednocześnie postępowanie.

Gdy chcemy doprowadzić do rozwodu należy złożyć pozew wraz z uzasadnieniem i niezbędnymi załącznikami do sądu, który jest właściwy miejscowo dla naszego miejsca zamieszkania. Taki pozew składamy w dwóch egzemplarzach, z własnoręcznym podpisem. Może on być pozwem z wnioskiem o nieorzekaniu o winie (krótsza droga) bądź wnioskiem z orzeczeniem o winie rozpadu pożycia małżeńskiego przez jedną bądź obie strony (dłuższa droga). Sąd w toku postępowania ustala również władzę rodzicielską, jeżeli w związku pozostają małoletnie dzieci oraz reguluje kontakty rodziców z dziećmi a także ustala kwoty w wysokości której każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może również orzec o sposobie korzystania z wspólnego mieszkania czy podziale majątku wspólnego.

Jakie rodzaje rozwodów są w Polsce dopuszczalne?

Obecnie w polskim porządku prawnym znajdziemy dwa rodzaje rozwodów: z orzeczeniem o winie bądź bez orzekania o winie. By mówić o wyroku rozwodowym bez orzekania o winie koniecznym jest spełnienie łączne dwóch przesłanek. Po pierwsze, żadna ze stron nie może wnosić o ustalenie winy rozpadu pożycia. Jeżeli jedna strona wniesie pozew rozwodowy bez orzekania o winie, a pozwany zażąda jej ustalenia, to sąd będzie związany wnioskiem drugiej strony. Po drugie, sąd musi ustalić, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie. Wówczas sąd musi orzec który z małżonków ponosi wyłączną winę w rozkładzie pożycia, jeżeli drugiemu winy przypisać nie można w jakiejkolwiek części. Sąd może również stwierdzić winę obu stron.

Ile trwa i kosztuje rozwód w Polsce?

Długość postępowania jest każdorazowo indywidualna bowiem zależy od stopnia zawiłości sprawy, winy małżonków bądź jej braku a także podziału opieki na dziećmi i podziału majątku. Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie można – przy sprawności obrońcy – zamknąć już na jednym postępowaniu. Sprawy rozwodowe z orzeczeniem o winie, wymagają przeprowadzenia bardziej złożonego postępowania dowodowego i najczęściej powoływania świadków, w związku z czym rozciągają się one w czasie.

O wysokości kosztów rozwodu decyduje każdorazowo sąd. Istnieją jednak koszty stałe. Stała opłata sądowa wynosi 600 zł. Jednakże, w razie orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron, bez orzekania o winie, po uprawomocnieniu się wyroku sąd zwróci połowę opłaty.

Dodatkowo należy podkreślić, że gdy sąd dzieli majątek rozwodzących się małżonków, należy liczyć się z dodatkowym kosztem na poziomie 300-1000 zł. Do ww. kwot należy również doliczyć koszt opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Koszt samego pełnomocnictwa to sprawa indywidualna.

Sprawdź już dzisiaj rozwód – kancelaria Tomasz Walczak, Kraków i uzyskaj profesjonalną pomoc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *